Poradíme vám / Bližšie o profesionálnom rodičovstve

Centrum pre deti a rodiny SvidníkBližšie o profesionálnom rodičovstve

Čo je profesionálna rodina a profesionálny rodič?

Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova, detského domova pre maloletých bez sprievodu a krízového strediska. Tvorí ju domáce prostredie zamestnanca – profesionálneho rodiča, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí, a to buď v rodinnom dome, byte poskytnutom detským domovom, alebo v rodinnom dome, byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spolunájomcom. V profesionálnej rodine sa môže poskytovať starostlivosť najviac dvom deťom s nariadeným predbežným opatrením, ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením v prípade, že starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec zariadenia. Ak starostlivosť zabezpečujú manželia ako zamestnanci zariadenia, takáto profesionálna rodina môže poskytovať starostlivosť najviac šiestim deťom s nariadeným predbežným opatrením, ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením.

Kto sa môže zaujímať o profesionálne rodičovstvo?

Záujemcovia o profesionálne rodičovstvo musia byť bezúhonní, spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Rozsah tejto prípravy je 60 hodín. Pri záujemcoch o profesionálne rodičovstvo spĺňajúcich osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej  a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov je jej rozsah 40 hodín. Ak však ide o dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania, dieťa drogovo alebo inak závislé, starostlivosť v profesionálnej rodine o takéto dieťa môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín. Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti pozostáva najmä v poskytnutí základných informácií o náhradnej rodinnej starostlivosti, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a o potrebách a právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti v teoretickej rovine. V praktickej rovine ide o nácvik zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Kde sa môžete kontaktovať?

Prvým kontaktným miestom pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo, kde získavajú potrebné informácie je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré informuje o príprave na profesionálne rodičovstvo a realizuje túto prípravu. Ďalším miestom, kde záujemca dostane potrebné informácie je detský domov. Prípravu je možné absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaných subjektov. Ich zoznam je zverejnený na internetovej stránke MPSVaR www.employment.gov.sk.

S kým uzatvára profesionálny rodič pracovnú zmluvu?

Záujemca, ktorý absolvuje spomínanú prípravu sa môže uchádzať o zamestnanie v štátnom i neštátnom detskom domove a tiež v krízovom stredisku, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča. Základnou podmienkou detského domova či krízového strediska ako zamestnávateľa je disponovať v rámci svojej organizačnej štruktúry voľným  pracovným miestom pre profesionálneho rodiča. V prípade splnenia tejto podmienky sa z radov uchádzačov o profesionálne rodičovstvo vyberá najvhodnejší kandidát ako zamestnanec, s ktorým sa uzatvára pracovný pomer podľa Zákonníka práce. Teda medzi detským domovom a profesionálnym rodičom vzniká pracovnoprávny vzťah, avšak medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah, teda nejedná sa o ďalšiu formu náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť, ale ide o spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Súvisiace články:

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec