O nás / Oganizačná štruktúra

Centrum pre deti a rodiny SvidníkOganizačná štruktúra

Organizačný poriadok

Centra pre deti a rodiny sa vydáva riaditeľom Centra pre deti a rodiny v zmysle zákona NR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa potrieb Centra pre deti a rodiny.

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“) je zriadené zriaďovacou listinou číslo 158/1994, zo dňa 04.02.1994, v znení neskorších dodatkov a Dodatku č. 9 zo dňa 5.12.2018 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

Organizačná štruktúra

cdr-svidnik-2019-08-01-001-2019-06-20-organizacna-struktura-verz01-schvalena-bez-podpisu.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec