Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – profesionálny rodič 2017/01

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – profesionálny rodič 2017/01

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova Svidník,
Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

vyhlasuje

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: Detský domov 2017/01
Kraj: Prešovský
Názov pracovnej pozície: profesionálny rodič
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
Hlavné úlohy: starostlivosť o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí
Termín nástupu: 01.04.2017

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: Požadované predpoklady v súlade s § 53 ods. 9, príp. 10 Zákona č. 305/2005 Z. z.
Jazykové znalosti: nepožaduje sa
Počítačové znalosti:  Microsoft Office (Excel, Word), práca s Internetom 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, flexibilita, empatia, tvorivosť, komunikatívnosť, sociálne zručnosti, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Dohovor o právach dieťaťa.

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851
E-mail:   info@detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí:  Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV PRE PRIHLÁSENIE SA NA PRACOVNÚ POZÍCIU:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedeným čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.02.2017 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti! Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

PRÍLOHA:

ded-svidnik-info-vpm-2017-01-profesionalny-rodic.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Podporte svojimi 2 % aktivity detí z centra

  Prispejete tak napr. na letný tábor, materiálne vybavenie a pod. Vopred ďakujeme.
  Pridané/aktualizované: 17.05.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec